Roltek Dob
Brda

Roltek Dob - Brda

5 : 0
3 : 0

Ostala medsebojna srečanja

Brda
3 : 3
1 : 1
Roltek Dob 24.11. 24.11.2019
Roltek Dob
1 : 1
1 : 0
Brda 17.08. 17.08.2019
Roltek Dob
4 : 3
2 : 1
Brda 25.11. 25.11.2018
Brda
1 : 1
1 : 0
Roltek Dob 12.08. 12.08.2018